Privacybeleid

§ 1 INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website en onze andere diensten. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De krachtens artikel 4, lid 7, van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijke persoon is

Weight Doctors Nederland
Van Dijklaan 9
5581 WG Waalre, Noord-Brabant, Nederland

Telefoon: +31 (0) 85 208 777 0
e-Mailadres hoi@weight-doctors.nl
Web: www.weight-doctors.nl

(zie ook ons afdruk op https://www.weight-doctors.nl/afdruk/)

De gegevensbeschermingsfunctionaris van de verantwoordelijke persoon is: Dr Dennis Lehmkuhl
E-Mail: datenschutz@weight-doctors.nl

Als u per brief of fax contact opneemt met de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, gelieve dan een aantekening te maken op uw sollicitatiebrief:

“ter attentie van de commissaris voor gegevensbescherming”.

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam, uw website en eventuele andere door u verstrekte informatie) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan na opslag is niet meer nodig of beperken de verwerking als er wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn.

(4) Indien wij gebruik willen maken van in opdracht gegeven dienstverleners voor individuele functies van ons aanbod of indien wij uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen wij u in detail informeren over de respectievelijke processen die hieronder worden beschreven. We zullen ook de gespecificeerde criteria voor de opslagperiode vermelden.

§ 2 UW RECHTEN

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

(1) Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 van de AVG.

U kunt bij ons een bevestiging vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Indien dit het geval is, heeft u het recht om geïnformeerd te worden over deze persoonsgegevens en om de volgende informatie te ontvangen:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
 • de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien het niet mogelijk is specifieke details te geven, de criteria voor het bepalen van de duur van de opslag
 • het bestaan van een recht van rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking of verzet tegen de verwerking
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit,
 • de oorsprong van uw gegevens, als deze niet door ons zijn verzameld…
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u, alsmede uw recht om op de hoogte te worden gesteld van de in artikel 46 van de gegevensbeschermingsautoriteit bedoelde garanties wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen

(2) Recht op correctie krachtens artikel 16 van de AVG.

U heeft het recht om ons te vragen de over u verwerkte persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.

(3) Recht op annulering overeenkomstig artikel 17 AVG.

a) Verplichting tot schrapping

U kunt ons verzoeken uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen en wij zijn verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins worden verwerkt.
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.
 • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij, in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de AVG.

b) Informatie aan derden

Indien wij de persoonsgegevens over u openbaar hebben gemaakt en wij op grond van artikel 17 lid 1 AVG verplicht zijn deze te verwijderen, zullen wij redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u, als betrokkene, hen heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht van doorhaling is met name niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de stelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

(4) Recht om de verwerking te beperken overeenkomstig artikel 18 van de AVG.

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Als u de juistheid van de persoonlijke informatie die op u betrekking heeft, betwist voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijke informatie te verifiëren.
 • Indien de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen de verwijdering van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • Wanneer wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerking, maar u deze nodig heeft om te kunnen doen gelden, uitoefenen of zich te verdedigen tegen juridische claims.
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van het DPA en het nog niet duidelijk is of de door de verantwoordelijke voor de verwerking opgegeven legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het nastreven, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Indien de beperking op de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u door ons op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

(5) Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de AVG.

Indien u ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt van deze rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

We hebben het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

(6) Recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20 van de AVG.

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten meedelen aan een andere verantwoordelijke, zonder enige belemmering van ons, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

 • de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 2, letter a AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter b AVG en
 • de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van ons aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

(7) Recht van bezwaar krachtens artikel 21 van de AVG.

U hebt het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e) of f) (letter f), dat de verwerking van persoonsgegevens regelt op basis van een belangenafweging. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, die door ons wordt beschreven in de volgende functiebeschrijving) AVG; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen. 
Wij zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben dan niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor een verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben met het oog op deze marketing, met inbegrip van de profilering, voor zover deze betrekking heeft op deze direct marketing.

Indien u zich verzet tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U kunt uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uitoefenen, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

(8) Recht op intrekking van krachtens artikel 7, lid 3, verleende toestemmingen AVG

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring voor de gegevensbescherming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping.

(9) Geautomatiseerd besluit in individuele gevallen, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22 van de AVG.

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier in belangrijke mate beïnvloedt. Dit is niet van toepassing indien het besluit

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,
 • is toegestaan door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de DPA, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in de bovenstaande streepjes genoemde gevallen zullen wij passende maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van onze kant te verkrijgen, uw standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

(10) Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 AVG.

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingsautoriteit.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 AVG.

§ 3 VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE

(1) Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG):

 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

(2) Naast de hierboven genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in overeenstemming met de browser die u gebruikt en via welke bepaalde informatie wordt doorgestuurd naar de site die de cookie instelt (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functie hieronder worden toegelicht:

 • Transiënte cookies (aanvulling b)
 • Permanente cookies (zie c)

b) Transiënte cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een gebruikersaccount bij ons heeft. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

f) De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw Flash-plug-in. We gebruiken ook HTML5-opslagobjecten, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op ongeacht de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een bijbehorende add-on installeren, bijvoorbeeld “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in de privémodus te zetten. We raden u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

Als u niet wilt dat wij uw activiteiten bijhouden, klik dan hier om Google Analytics uit te schakelen. 

§ 4 VERDERE FUNCTIES EN AANBIEDINGEN VAN ONZE WEBSITE

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Voor dit doel zult u in het algemeen aanvullende persoonlijke gegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om al onze diensten te leveren en – in verband daarmee – uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. Deze omvatten in het bijzonder, maar niet uitsluitend:

Westfalenklinik Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie GmbH, Rosemeyerstr. 2-4, 44139 Dortmund
team transhaar gmbh, Rosemeyerstr. 2-4, 44139 Dortmund
Alster-Klinik Hamburg GmbH, Rothenbaumchaussee 7, 20148 Hamburg
Klinik  am Seestern GmbH, Am Seestern 4, 40547 Düsseldorf

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als wij samen met partners campagnes, prijsvragen, contractafspraken of soortgelijke diensten aanbieden. U ontvangt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt of in de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

§ 5 GEBRUIK VAN ONS KLANTENPORTAAL “PRAKTIJKMANAGER

(1) Als u gebruik wilt maken van ons portaal, moet u zich registreren door uw e-mailadres/URL en een wachtwoord naar keuze in te voeren. . Bij de gebruikersnaam is het verplicht om een duidelijke naam te gebruiken, pseudoniem gebruik is niet mogelijk. U kunt het wachtwoord dat het projectmanagement u voor de eerste login op het portaal toestuurt, te allen tijde naar wens wijzigen met de functie “Wachtwoord vergeten”. Wij raden u aan uw wachtwoord de eerste keer dat u inlogt te resetten en een wachtwoord te kiezen dat uit minstens acht tekens bestaat. Om veiligheidsredenen moet u zowel hoofdletters als kleine letters en cijfers gebruiken. Als u niet zeker weet hoe u een veilig wachtwoord moet kiezen, kunt u hier een wachtwoord genereren, bijvoorbeeld: https://www.passwort-generator.com/

(2) Als u gebruik maakt van ons portaal, slaan wij uw stamgegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, met inbegrip van uw adres en URL, totdat de samenwerking is beëindigd en de wettelijke termijnen voor het opslaan van uw gegevens aflopen. Bovendien slaan wij de door u vrijwillig verstrekte gegevens op voor de duur van uw gebruik van het portaal, tenzij u deze eerst verwijdert. U kunt alle gegevens beheren en wijzigen in de beveiligde klantenzone. Uw toegang tot het portaal wordt aan het einde van het contract gedeactiveerd. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, blz. 1, onder f), van de AVG.

(3) Om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens door derden te voorkomen, wordt de verbinding gecodeerd met behulp van TLS technologie.

§ 6 NIEUWSBRIEF

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring genoemd.

(2) Voor de registratie voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw inschrijving een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we uw IP-adres en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, om eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen.

(3) Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres voor de verzending van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG.

(4) U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, per e-mail naar

newsletter@weight-doctors.de

of door een bericht te sturen naar de contactgegevens in het impressum.

(5) Wij willen u erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het verzenden van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of tracking-pixels, dit zijn één-pixel beeldbestanden die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluatie koppelen wij de in § 3 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. De in de nieuwsbrief ontvangen links bevatten ook dit ID. Met de aldus verkregen gegevens maken wij een gebruikersprofiel aan om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. We leggen vast wanneer u onze nieuwsbrieven leest, welke links u aanklikt en welke uw persoonlijke interesses zijn. Wij koppelen deze gegevens aan acties die u op onze website onderneemt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door te klikken op de aparte link in elke e-mail of door ons te informeren via een ander contactkanaal. De informatie wordt opgeslagen zolang u zich op de nieuwsbrief heeft geabonneerd. Nadat u zich heeft afgemeld, slaan wij de gegevens zuiver statistisch en anoniem op. Dergelijke tracking is ook niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard heeft gedeactiveerd. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Als u de beelden handmatig weergeeft, vindt de bovengenoemde tracering plaats].

§ 7 WEBANALYSE

1. gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik te leveren.

(2) Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Hierdoor kunnen IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk gewist.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/de.html,

Overzicht van de gegevensbescherming: https://safety.google/privacy/privacy-controls/,

de gebruiksvoorwaarden: https://policies.google.com/terms?hl=de&gl=de

en het privacybeleid: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

(07) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van de bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID.

2. gebruik van eTracker

(1) Deze website maakt gebruik van technologieën van etracker GmbH (https://www.etracker.com) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken onder een pseudoniem. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De gegevens die met behulp van eTracker-technologieën worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken persoon. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door een e-mail te sturen naar datenschutz@weight-doctors.de (onderwerp: “Sluit mij uit van de eTracker-telling”).

(2) We gebruiken eTracker om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. De verzamelde gegevens worden permanent opgeslagen en pseudoniem geanalyseerd. De rechtsgrondslag voor het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG.

(3) Informatie verstrekt door de derde partij: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland;

https://www.etracker.com/de/datenschutz/.html. De rechtsgrondslag voor het gebruik van eTracker is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG.

3. gebruik van Jetpack/externe WordPress.com-statistieken

(1) Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice Jetpack (voorheen: WordPress.com-Stats) om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Verder gebruiken we het systeem voor maatregelen om de veiligheid van de website te beschermen, bijvoorbeeld het opsporen van aanvallen of virussen. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Automattic Inc. zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield,

https://www.privacyshield.gov. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Jetpack is artikel 6, lid 1 S. 1 lit. f AVG.

(2) Voor deze evaluatie worden cookies (zie § 3 voor details) op uw computer opgeslagen. De aldus verzamelde informatie wordt opgeslagen op een server in de VS. Als u het opslaan van cookies verhindert, willen wij u erop wijzen dat u deze website mogelijk niet in zijn volle omvang kunt gebruiken. Het voorkomen van het opslaan van cookies is mogelijk door de instelling in uw browser of door te klikken op de knop “Klik hier om af te melden” op https://www.quantcast.com/opt-out.

(3) Deze website maakt gebruik van Jetpack met een extensie waarmee IP-adressen in verkorte vorm worden verwerkt direct nadat ze zijn verzameld, om elke mogelijkheid van persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

(4) Informationen des Drittanbieters: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA, https://automattic.com/privacy, sowie des Drittanbieters der Trackingtechnologie: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy.

§ 8 SOCIALE MEDIA

1. gebruik van social media plug-ins

(1) We gebruiken momenteel de volgende social media plug-ins: Facebook, Instagram en Twitter. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de beginletter of het logo van de aanbieder op de doos. Wij geven u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde vakje klikt en het daarmee activeert, krijgt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod heeft opgeroepen. Bovendien worden de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring toegezonden. In het geval van Facebook wordt volgens informatie van Facebook Inc. in Duitsland het IP-adres direct na het verzamelen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden dus persoonlijke gegevens van u doorgegeven aan de betreffende plug-in aanbieder en daar opgeslagen (bij Amerikaanse aanbieders in de VS). Aangezien de plug-in provider met name via cookies gegevens verzamelt, raden wij u aan alle cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser te verwijderen voordat u op het grijze vakje klikt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagperioden. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plug-in provider.

(3) De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) met als doel het presenteren van op behoeften gebaseerde reclame en het informeren van andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-in provider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account heeft bij de plug-in provider en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in provider, worden de gegevens die wij van u verzamelen direct toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in provider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina linkt, zal de plug-in provider deze informatie ook in uw gebruikersaccount opslaan en publiekelijk delen met uw contactpersonen. Wij raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat dit helpt om te voorkomen dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-in-provider.

(5) Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de volgende gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de respectievelijke plug-in aanbieders en URL met hun informatie over gegevensbescherming:

 1. (a) Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;

https://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californië 94043, USA;

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. (c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, Verenigde Staten.

https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het privacyschild van de EU en de VS, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. d) Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.

https://www.instagram.com/about/legal/privacy. Instagram heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2. integratie van YouTube-video’s

(1) We hebben YouTube-video’s geïntegreerd in ons online aanbod, die gebaseerd zijn op

https://www.youtube.com/ en kan direct vanaf onze website worden afgespeeld. Deze zijn allemaal ingebed in de “enhanced privacy mode”, wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker worden overgedragen aan YouTube als u de video’s niet afspeelt. Alleen wanneer u de video’s afspeelt, worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie die u heeft opgevraagd op de betreffende subpagina van onze website. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat de opdracht aan uw profiel op YouTube wordt toegewezen, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor het doel van reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om reclame te maken die voldoet aan de behoeften van de gebruikers en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube is te vinden in het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3. integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en maakt het mogelijk om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken.

(2) Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent geregistreerd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden geassocieerd met uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-geregistreerde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van opties om uw privacy te beschermen:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 9 ONLINE RECLAME

1.use van Google Ads Conversie

(1) Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen door middel van reclamemateriaal (zogenaamde Google Ads) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te laten zien die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de reclamekosten te maken.

(2) Deze reclamemedia worden door Google geleverd via zogenaamde “ad-servers”. Voor dit doel maken we gebruik van ad server cookies, waarmee bepaalde parameters kunnen worden gemeten om het succes te meten, zoals de weergave van advertenties of kliks door gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Ads een cookie op uw PC op. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view conversies) en de opt-out informatie (aanduiding dat de gebruiker niet langer gecontacteerd wenst te worden) worden meestal opgeslagen als analysewaarden voor dit cookie.

(3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een advertentieclient bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de client herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke advertentieclient is een ander koekje gekoppeld. Als gevolg daarvan kunnen cookies niet worden getraceerd via de websites van advertentieclients. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen we herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal, met name kunnen wij de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

(4) Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

(5) U kunt deelname aan dit traceerproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name door cookies van derden te onderdrukken, zodat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door cookies voor het traceren van conversies te deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd (https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de),https://adssettings.google.de/geauthenticeerd, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) door de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “Over advertenties” via de link https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN te deactiverenwaarbij deze instellingen worden verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door ze permanent te deactiveren in uw Firefox-, Internetexplorer- of Google Chrome-browsers onder de link https://support.google.com/ads/answer/7395996. Wij wijzen erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod in hun volle omvang zult kunnen gebruiken.

(6) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op https://www.networkadvertising.org/. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Schild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2. remarketing

Naast Ads Conversion maken we gebruik van de applicatie Google Remarketing. Dit is een procedure waarmee we u nogmaals willen aanspreken. Met deze applicatie kunt u onze advertenties zien op uw verdere internetgebruik na uw bezoek aan onze website. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en die door Google worden gebruikt om uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites te registreren en te evalueren. Op deze manier kan Google uw vorige bezoek aan onze website bepalen. Een combinatie van de in het kader van remarketing verzamelde gegevens met uw persoonlijke gegevens, die eventueel door Google worden opgeslagen, vindt niet plaats volgens de eigen verklaringen van Google. Met name bij remarketing wordt volgens Google gebruik gemaakt van een pseudonimisering.

3. facebook-publiek op maat

 • Bovendien maakt deze website gebruik van de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Inc (“Facebook”). Hierdoor kunnen gebruikers van de website bij het bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook gebruik maken van het proces, worden voorzien van interessegerelateerde advertenties (“Facebook Ads”). Op deze manier streven we de interesse na in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn om onze website interessanter voor u te maken.
 • Door de gebruikte marketingtool maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-servers. Wij hebben geen invloed op de omvang en het gebruik van de gegevens die door Facebook met behulp van deze tool worden verzameld en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website van onze internetpresentie heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Facebook of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken te weten komt en opslaat.

(3) Deactivering van de “Facebook Custom Audiences” functie is mogelijk [hier en] voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#_.

 • De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy.

§ 10 STATUS EN ACTUALISERING VAN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

Deze gegevensbeschermingsverklaring is geldig vanaf 01 februari 2020 en wij behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te zijner tijd te actualiseren om de gegevensbescherming te verbeteren en/of aan te passen aan veranderingen in de officiële praktijk of rechtspraak.